REGULAMIN KONKURSU „KonkursMarekDrives”
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu (dalej zwanego jako:„Konkurs”) jest Ansoft Pracownia Prasowa. (dalej zwana jako: „Organizator”)
2. Niniejszy regulamin (dalej zwany: „Regulamin”) określa zasady udziału w Konkursie, zasady jego przebiegu, nadzoru nad jego przebiegiem i postępowania reklamacyjnego
3. Konkurs zostanie przeprowadzony na YouTube Marek Drives (dalej zwany jako; „YT”) pod adresem: https://www.youtube.com/user/GarazOtwarty/videos
4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 2. Zasady udziału w Konkursie
1. Konkurs trwa od 10 sierpnia 2018 roku od godz. 15.00. do 12 sierpnia 2018 r. do godziny 15:00.
2. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej zwane jako: „Uczestnicy”).
3. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
4. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi spełnić następujące warunki:
a) posiadać swój profil na YouTube założony zgodnie z regulaminem YouTube
b) wykonać zadanie konkursowe, zgodnie z postanowieniami § 3 Regulaminu,
c) wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji konkursu  Polityka Prywatności
d) zaakceptować treść niniejszego Regulaminu
e) powyższe warunki powinny zostać spełnione łącznie
f) powyższe warunki uznaje się za spełnione w momencie wzięcia udziału przez Uczestnika w Konkursie
§ 3. Przebieg Konkursu
1. Pierwszego dnia Konkursu, na kanale YT zostanie opublikowane wideo z zadaniem konkursowym: odpowiedz za pomocą komentarza pod wideo: „napisz, za co lubisz samochody GTI i oznacz wypowiedź hasztagiem: #konkursMarekDrives”. Limit znaków (wliczając hasztag): 250.
2. Zadanie konkursowe polega na opublikowaniu komentarza odpowiadającego/zgodnego z tematyką pytania i przesłaniu maila na adres konkurs@wieruszewski.com ze swoja nazwą użytkownika w temacie wiadomości.
3. Uczestnicy mogą zgłaszać Prace Konkursowe, w sposób opisany w ust. 1 powyżej do godziny 15:00 ostatniego dnia trwania konkursu, wskazanego w § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
4. Prace Konkursowe powinny być wolne od wulgaryzmów i treści powszechnie uważanych za obraźliwe, a także od treści o charakterze pornograficznym lub mogących obrazić uczucia lub przekonania innych osób, bądź naruszających prawa osób trzecich (w tym w szczególności dobra osobiste i prawa autorskie). Prace Konkursowe, które naruszają wyżej wymienione zasady nie będą brały udziału w Konkursie i będą na bieżąco usuwane z YT.
5. Przesyłając na Konkurs Pracę Konkursową, w sposób wskazany w ust. 1 niniejszego paragrafu, Uczestnik udziela Organizatorowi oraz Zleceniodawcy (każdemu z nich z osobna) nieodpłatnej licencji niewyłącznej na wykorzystanie Pracy Konkursowej na następujących zasadach: publikacja na YT i blogu na okres: 3 lata, terytorium: Polska.
6. Wyniki konkursu z podaniem zwycięzców zostaną ogłoszone do dnia 13.08.2018 godz. 15.00.
§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców oraz nagrody
1. Prace Konkursowe zostaną poddane ocenie komisji konkursowej (dalej zwanej jako: „Komisja”), działającej w składzie: Marek Wieruszewski – pracownik Ansoft Pracownia Prasowa, w myśl najbardziej kreatywnych, ciekawych. 1 (słownie:jeden ) Uczestnik, który nadeśle najciekawszą zdaniem Komisji prace konkursową (dalej zwany jako: „Zwycięzca”) , otrzyma nagrodę rzeczową w postaci zestawu gadżetów GTI: okularów przeciwsłonecznych butów typu klapki, ręcznika plażowego, torby plażowej oraz poduszki.
3. Zwycięzca, w terminie 1 (słownie: jednego) dnia po zakończeniu Konkursu, zostanie poinformowany o przyznaniu nagrody poprzez wiadomość mailową. Do wiadomości zostanie dołączona prośba o podanie adresu kontaktowego wraz z adresem zamieszkania, na który zostanie wysłana nagroda.
4. Zwycięzca powinien w terminie 3 (słownie: trzech) dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4 powyżej, przesłać Organizatorowi swoje imię i nazwisko oraz adres, na który zostanie wysłana nagroda. Jeżeli Zwycięzca nie uczyni tego we wskazanym terminie, nagroda rzeczowa pozostaje w dyspozycji Organizatora, który może je przyznać Uczestnikowi, który zgłosił na Konkurs kolejną najciekawszą – w ocenie Komisji – Pracę Konkursową.
§ 5. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest organizator.
2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.), zwanej dalej Ustawą, w celu przeprowadzenia Konkursu. Na podstawie art. 31 ust. 1 Ustawy organizator, jako administrator danych, powierzył zleceniodawcy, przetwarzanie danych osobowych Uczestników, na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, oraz dostarczenia nagród.  Polityka Prywatności
3. W przypadku zwycięstwa, Uczestnik zostanie poproszony o przekazanie do Organizatora następujących danych: imienia, nazwiska, pełnego adresu zamieszkania, numeru telefonu, które zostaną wykorzystane w celu wydania nagród.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do zrealizowania Konkursu. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Polityka Prywatności
§ 6. Zgłaszanie i rozpatrywanie reklamacji
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ansoft@ansoft.pl przez cały czas trwania danego Konkursu oraz w terminie 30 dni po zakończeniu Konkursu.
2. Postępowanie reklamacyjne nie wyłącza innych uprawnień przysługujących Uczestnikom na mocy przepisów prawa, w szczególności przepisów kodeksu cywilnego.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty wysłania reklamacji w sposób określony w ust. 1 powyżej. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres, z którego została wysłana reklamacja.
§ 7. Postanowienia końcowe
1. Regulamin Konkursu jest dostępny na blogu wieruszewski.com przez cały czas trwania Konkursu.
2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników i Organizatora i Wykonawcy regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *